Konsulting

Nasza praca

Nasz zespół zajmuje się kompleksowym doradztwem, dostosowanym do potrzeb klientów, wspierając ich w efektywnym zarządzaniu finansami i rozwoju biznesu.

Jak możemy Ci pomóc

W ramach świadczonych usług konsultingowych wykonujemy następujące czynności:

Budowanie księgowej strategii firmy

Budowanie księgowej strategii firmy obejmuje opracowanie planu działania związanych z rachunkowością i finansami, uwzględniającego cele biznesowe oraz regulacje prawne. Etapy tworzenia takiej strategii to:

 • Analiza sytuacji: Ocena aktualnej rachunkowości i finansów firmy, zidentyfikowanie mocnych i słabych stron, ocena obecnego systemu księgowego.

 • Określenie celów: Ustalenie długoterminowych celów księgowych zgodnych z strategią biznesową, np. optymalizacja kosztów, poprawa płynności finansowej, czy zwiększenie rentowności.

 • Wybór strategii: Określenie metod osiągnięcia celów - może to obejmować wprowadzenie nowych technologii, usprawnienie procesów księgowych, czy reorganizację działu finansów.

 • Planowanie finansowe: Opracowanie budżetu, prognoz finansowych, planów działania dla każdej zidentyfikowanej strategii w ramach rachunkowości.

 • Implementacja: Wdrożenie nowych metod lub strategii rachunkowości w codziennej praktyce firmy, przygotowanie personelu do zmian, testowanie i optymalizacja procesów.

 • Monitorowanie i dostosowanie: Regularne monitorowanie postępów, analiza wskaźników księgowych i finansowych, dostosowanie strategii w przypadku potrzeby, reagowanie na zmiany otoczenia biznesowego czy regulacji.

 • Dokumentacja i raportowanie: Utrzymywanie kompleksowej dokumentacji procesów rachunkowych, przygotowywanie raportów dla zarządu, udziałowców, oraz w celach sprawozdawczych.

Księgowa strategia firmy ma służyć efektywnemu zarządzaniu finansami i rachunkowością, wspierając cele biznesowe i zapewniając zgodność z przepisami oraz optymalne wykorzystanie zasobów finansowych.

Rozpoznawanie, badanie i rozwiązywanie kwestii problematycznych, dotyczących organizacji, polityki, procesów, procedur oraz metod prowadzenia działalności gospodarczej

  • Rozpoznawania problemów: Identyfikacja obszarów wymagających uwagi, wykrywanie nieskutecznych polityk, procesów czy procedur, które mogą prowadzić do trudności lub nieefektywności.

  • Badania i analizy: Dogłębna analiza problemów, ich przyczyn, oraz skutków dla organizacji. Obejmuje to analizę danych, przeprowadzanie wywiadów, oraz badanie przyczyn problemów.

  • Propozycje rozwiązań: Opracowywanie strategii i propozycji rozwiązań problemów, w tym zmiany polityk, procesów czy procedur, aby zwiększyć efektywność działania firmy.

  • Implementacja zmian: Wdrażanie nowych rozwiązań i udoskonaleń, testowanie nowych metod, procesów lub procedur w praktyce.

  • Monitorowanie i ewaluacja: Stałe monitorowanie wprowadzonych zmian, ocena ich skuteczności i dostosowywanie strategii w zależności od wyników oraz reakcji otoczenia.

Rozwiązywanie kwestii problematycznych jest kluczowym elementem zarządzania, pozwalającym na usprawnienie funkcjonowania firmy, poprawę efektywności oraz osiągnięcie celów biznesowych.

Reorganizacja przedsiębiorstw i zarządzanie finansowe

Reorganizacja przedsiębiorstw i zarządzanie finansowe to kompleksowy proces zmian mających na celu optymalizację struktury organizacyjnej oraz efektywne zarządzanie finansami firmy. Obejmuje to:

  • Analizę sytuacji: Ocena aktualnej struktury organizacyjnej i finansowej firmy, identyfikacja obszarów do usprawnienia, oraz określenie celów reorganizacji.

  • Planowanie zmian: Opracowanie strategii reorganizacji obejmującej restrukturyzację organizacyjną, zmiany w zarządzaniu finansami, czy też redefinicję celów biznesowych.

  • Implementację zmian: Wdrożenie zmian organizacyjnych, redefinicja procesów, reorganizacja struktur finansowych, a także zarządzanie zasobami finansowymi.

  • Monitorowanie i ocena: Stała ocena postępów i skuteczności wprowadzonych zmian, analiza wyników finansowych, oraz reakcji pracowników i rynku na zmiany.

  • Dostosowanie i doskonalenie: Korygowanie działań w razie potrzeby, dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych oraz ciągłe doskonalenie procesów.

Reorganizacja przedsiębiorstwa i zarządzanie finansowe mają na celu poprawę efektywności, zwiększenie rentowności oraz dostosowanie organizacji do zmieniających się warunków rynkowych, a także wykorzystanie zasobów finansowych w sposób optymalny.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim (ang. Human Capital Management - HCM) obejmuje strategie, procesy i praktyki związane z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Obejmuje to:

  • Rekrutację i selekcję: Identyfikowanie potrzeb kadrowych, pozyskiwanie, selekcja i zatrudnianie pracowników pasujących do wymagań i kultury organizacyjnej.

  • Rozwój personelu: Tworzenie programów szkoleniowych, rozwojowych i edukacyjnych, wspieranie rozwoju umiejętności oraz kariery zawodowej pracowników.

  • Ocena i wynagrodzenie: System oceny pracowników, analiza wyników, oraz ustanawianie sprawiedliwego i motywującego systemu wynagrodzeń i benefitów.

  • Zarządzanie wydajnością: Określanie celów, monitorowanie wyników, oraz regularne oceny pracy, aby zwiększyć efektywność i osiągać cele firmy.

  • Tworzenie kultury organizacyjnej: Budowanie pozytywnej atmosfery pracy, kształtowanie wartości i norm w firmie, oraz promowanie zaangażowania i lojalności pracowników.

  • Zarządzanie zmianami i konfliktami: Zarządzanie procesem zmian w firmie, rozwiązywanie konfliktów i kryzysów, tworzenie warunków do efektywnej współpracy.

  • Podejmowanie decyzji strategicznych: Integracja strategii HR z celami biznesowymi, dostosowanie polityki personalnej do potrzeb i wyzwań firmy.

Zarządzanie kapitałem ludzkim jest kluczowym elementem strategii biznesowej, pozwalającym firmie lepiej wykorzystać potencjał i umiejętności swoich pracowników, co przekłada się na wzrost efektywności, innowacyjności i konkurencyjności na rynku.

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych w księgowości obejmuje proces planowania, opracowywania i implementacji systemów informatycznych, mających usprawnić procesy księgowe i rachunkowe w firmie. Etapy tego procesu to:

  • Analiza potrzeb: Ocena istniejących procesów księgowych, identyfikacja problemów, oraz określenie potrzeb w zakresie systemów informatycznych.

  • Wybór rozwiązania: Selekcja odpowiednich narzędzi, oprogramowania lub systemów informatycznych, które najlepiej odpowiadają wymaganiom i procesom księgowym firmy.

  • Projektowanie systemu: Projektowanie indywidualnego rozwiązania lub dostosowanie istniejącego oprogramowania do specyficznych potrzeb firmy, w tym m.in. struktury kont, raportowania czy integracji z innymi systemami.

  • Implementacja: Wdrażanie systemu, testowanie, konfiguracja, przenoszenie danych i uruchomienie systemu w firmie.

  • Szkolenie pracowników: Przygotowanie personelu do korzystania z nowego systemu, zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności obsługi.

  • Monitorowanie i wsparcie: Stałe monitorowanie działania systemu, usuwanie usterek, aktualizacje, oraz świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników.

Rozwiązania informatyczne w księgowości mają na celu usprawnienie procesów księgowych, zwiększenie precyzji, efektywności oraz szybkości ich realizacji. Poprawiają jakość danych, ułatwiają analizę finansową i usprawniają raportowanie.

Sporządzanie umów dotyczących nowych spółek

Sporządzanie umów dotyczących nowych spółek jest kluczowym elementem formalnego i prawnego procesu zakładania nowych przedsiębiorstw. Obejmuje to:

  • Analizę potrzeb i celów: Określenie struktury organizacyjnej, celów biznesowych i modelu działalności nowej spółki.

  • Wybór formy prawnej: Wybór odpowiedniej formy prawnej spółki (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka osobowa), zgodnie z potrzebami i regulacjami prawnymi.

  • Sporządzanie umowy założycielskiej: Opracowanie umowy założycielskiej spółki, która określa zasady funkcjonowania, podział zysków, obowiązki wspólników, zakres działalności itp.

  • Dokumentacja prawna: Opracowanie innych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki, takich jak wnioski rejestracyjne, zaświadczenia, protokoły zgromadzeń itp.

  • Wpisy do rejestrów: Złożenie dokumentów rejestracyjnych do odpowiednich rejestrów, uzyskanie zaświadczeń i wpisów niezbędnych do formalnego założenia spółki.

Sporządzenie umów dotyczących nowych spółek w księgowości wymaga precyzji, znajomości przepisów prawa oraz uwzględnienia szczegółów istotnych dla długoterminowego funkcjonowania nowo powstającej organizacji.

Rejestracja spółek prawa handlowego

Rejestracja spółek prawa handlowego to formalny proces związany z założeniem nowej firmy, obejmujący złożenie dokumentów do odpowiedniego rejestru oraz uzyskanie statusu prawnego dla nowo powstałej spółki. Proces ten wymaga dopełnienia określonych wymogów prawnych, w tym sporządzenia odpowiednich dokumentów, złożenia wniosków rejestracyjnych oraz opłacenia stosownych opłat, a także otrzymania wpisu do rejestru, co uprawnia spółkę do oficjalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Rejestracja zmian w spółkach

Rejestracja zmian w spółkach polega na dokonywaniu formalnych zmian w istniejących strukturach organizacyjnych lub statutowych spółek. Proces ten obejmuje składanie dokumentów do odpowiednich rejestrów, takich jak KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) w celu zgłoszenia i uwidocznienia wszelkich zmian w firmie, takich jak modyfikacje w zarządzie, kapitale zakładowym, statucie, czy adresie siedziby.

Sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach

Sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach to tworzenie dokumentów regulujących funkcjonowanie wewnętrzne firmy. Obejmuje to opracowywanie statutu, regulaminów, procedur oraz uchwał zarządu, które określają zasady działania, strukturę organizacyjną, obowiązki i prawa pracowników oraz zarządu. Te dokumenty stanowią ramy dla operacyjnych i zarządczych procesów w firmie, mając na celu uregulowanie działań oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi i wewnętrznymi standardami.

Sporządzanie umów wspólników

Sporządzanie umów wspólników to proces tworzenia dokumentów regulujących relacje między wspólnikami w spółkach. Dokumenty te określają prawa, obowiązki, udziały w zyskach i stratach, zasady podejmowania decyzji oraz inne istotne kwestie dotyczące wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ich celem jest uregulowanie relacji między wspólnikami, zabezpieczenie ich interesów oraz zapewnienie klarowności w zarządzaniu spółką.

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!