Kadry i płace

Nasza praca

Kadry i płace to obszar zarządzania zasobami ludzkimi, obejmujący rekrutację, szkolenia, ocenę pracowników oraz administrację związaną z wynagrodzeniami. To dział zajmujący się obsługą personalną i płacową w firmie.

Jak możemy Ci pomóc

W ramach świadczonych usług wykonujemy następujące czynności:

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Prowadzenie akt osobowych pracowników to systematyczne gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z historią zatrudnienia. To obejmuje dane osobowe, umowy, kwestie płacowe, oceny pracy i wszelkie inne dokumenty związane z zatrudnieniem, zachowując zgodność z regulacjami prawnymi oraz zapewniając poufność informacji.

Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników

Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników obejmuje tworzenie niezbędnych papierów formalnych związanych z procesem zatrudnienia lub zwolnienia pracownika. To zawiera między innymi umowy o pracę, aneksy do umów, dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy (np. wypowiedzenia umowy o pracę), świadectwa pracy, zaświadczenia, protokoły przekazania obowiązków czy dokumenty dotyczące ubezpieczeń społecznych. Ważne jest, aby te dokumenty były zgodne z aktualnymi przepisami prawa pracy oraz były odpowiednio przechowywane w firmowych aktach osobowych pracowników.

Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych

Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych to proces tworzenia dokumentów regulujących relacje między pracodawcą a pracownikiem lub kontrahentem. Umowy o pracę określają warunki zatrudnienia, takie jak obowiązki, wynagrodzenie, czas pracy, urlopy, itp. Umowy cywilnoprawne dotyczą współpracy z kontrahentem na zasadach określonych w umowie, np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Oba rodzaje umów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz klarownie określać prawa i obowiązki stron.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczanie absencji pracowniczych

Prowadzenie ewidencji czasu pracy to proces monitorowania czasu przepracowywanego przez pracowników w firmie. To obejmuje rejestrowanie godzin pracy, rozpoczęcia i zakończenia pracy, nadgodzin, urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności. Rozliczanie absencji pracowniczych polega na uwzględnieniu tych nieobecności w systemie płacowym lub księgowym firmy, obliczaniu należnego wynagrodzenia pracownika za czas rzeczywiście przepracowany oraz ewentualne potrącenia związane z nieobecnościami.

Kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz nadzór nad ich terminowym wykonaniem

Kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz nadzór nad ich terminowym wykonaniem to proces zapewnienia, aby zgodnie z przepisami prawa pracownicy przeszli określone badania medyczne w wyznaczonych terminach. Pracodawca ma obowiązek organizować i monitorować terminy badań profilaktycznych lub okresowych dla swoich pracowników, takich jak badania lekarskie wstępne przed zatrudnieniem, badania okresowe czy kontrolne. Nadzór nad terminowym wykonaniem tych badań zapewnia, że pracownicy spełniają wymogi zdrowotne oraz, że firma przestrzega obowiązujących przepisów.

Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych

Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych to proces obliczania kwot należnych pracownikom za ich pracę lub kontrahentom na podstawie umów cywilnoprawnych. Naliczenia te mogą obejmować wynagrodzenie podstawowe, premie, dodatki, godziny nadliczbowe, wakacje, chorobowe, a także zobowiązania wynikające z umów zlecenia czy dzieła. Proces ten wymaga uwzględnienia obowiązujących przepisów prawa pracy i cywilnego, oraz dokładnej analizy umów w celu prawidłowego obliczenia należności.

Sporządzanie list wynagrodzeń

Sporządzanie list wynagrodzeń to proces tworzenia dokumentacji zawierającej informacje o wypłatach pracownikom lub kontrahentom na podstawie umów. Listy te zawierają szczegółowe informacje dotyczące kwoty wynagrodzenia podstawowego, dodatków, premii, potrąceń (np. składek ZUS, podatków) oraz wszystkich składników, które składają się na ostateczne wypłaty. Listy wynagrodzeń są ważnym elementem księgowości firmy, dokumentującym przeprowadzone transakcje finansowe związane z zatrudnieniem lub współpracą cywilnoprawną.

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu to proces sporządzania dokumentów potwierdzających fakty związane z pracą i dochodami pracowników. Zaświadczenia te mogą zawierać informacje o zatrudnieniu, rodzaju umowy, okresie pracy, stanowisku, a także o wysokości zarobków, wynagrodzeniach, premiach, dodatkach czy innych elementach wynagrodzenia pracownika. Są one wydawane na życzenie pracownika w celu potwierdzenia określonych danych w związku z aplikacją o kredyt, wynajmem mieszkania, aplikacją na inne stanowisko pracy lub w innych sytuacjach, w których konieczne są te informacje.

Sporządzanie deklaracji podatkowych, PFRON, raportów dla osób ubezpieczonych

Sporządzanie deklaracji podatkowych, PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz raportów dla osób ubezpieczonych to proces tworzenia dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi i raportowaniem danych dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz osób ubezpieczonych.

Deklaracje podatkowe to formalne dokumenty, które przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne składają do urzędu skarbowego w celu rozliczenia podatków (np. VAT, CIT, PIT) zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

PFRON wymaga raportowania informacji na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawcy składają raporty do PFRON w celu informowania funduszu o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych i spełnieniu obowiązku zatrudniania określonej liczby osób niepełnosprawnych.

Raporty dla osób ubezpieczonych mogą dotyczyć przekazywania informacji o wpłatach składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne do osób objętych ubezpieczeniem, co jest często wymogiem formalnym wynikającym z przepisów prawa.

Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS

Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) to proces gromadzenia, przygotowania i przekazywania wymaganych dokumentów oraz opłat do instytucji ubezpieczeniowej. Obejmuje to sporządzanie i przekazywanie raportów dotyczących zatrudnienia pracowników, w tym zgłaszanie nowo zatrudnionych lub zwalnianych pracowników, naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz terminowe opłacanie składek do ZUS.

Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS wymaga zachowania dokładności, zgodności z przepisami prawnymi oraz terminowości w przekazywaniu informacji i wpłacaniu należnych składek. Działania te mają na celu zapewnienie prawidłowego ubezpieczenia pracowników i zgodność z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych.

Przygotowywanie sprawozdań dla GUS

Przygotowywanie sprawozdań dla GUS (Główny Urząd Statystyczny) to proces tworzenia dokumentacji statystycznej, które są przekazywane do GUS zgodnie z wymaganiami prawnymi. Te sprawozdania mogą zawierać dane dotyczące liczby zatrudnionych pracowników, wynagrodzeń, struktury zatrudnienia, informacji dotyczących działalności gospodarczej, czy też inne dane statystyczne potrzebne do analizy gospodarki.

Przygotowanie sprawozdań dla GUS wymaga dokładnego zbierania danych zgodnie z wytycznymi urzędu statystycznego, ich uporządkowania i przedstawienia w formie, która pozwala na łatwe zrozumienie i analizę informacji przez GUS. Terminowość i dokładność w sporządzaniu tych dokumentów jest kluczowa, aby zachować zgodność z przepisami i umożliwić GUS prowadzenie rzetelnej analizy statystycznej działalności gospodarczej.

Sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach

Sporządzanie rocznych informacji o dochodach polega na kompilowaniu danych dotyczących dochodów uzyskanych w ciągu roku przez pracowników lub inne podmioty. Te informacje mogą obejmować zarobki, premie, świadczenia, bonusy, dochody z kapitału oraz inne źródła przychodów.

Dystrybucja rocznych informacji o dochodach to przekazywanie tych danych zainteresowanym stronom, takim jak pracownicy lub kontrahenci, w celu spełnienia wymogów informacyjnych, sporządzania zeznań podatkowych lub dla celów raportowania finansowego. To zapewnienie, że informacje o dochodach są dostarczane w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwalając odbiorcom na właściwe rozliczenia podatkowe i raportowanie finansowe.

Szkolenia wstępne i okresowe BHP oraz nadzór nad ich terminowym wykonywaniem

Szkolenia wstępne i okresowe BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) to proces edukacyjny, który ma na celu zapewnienie pracownikom wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Szkolenia wstępne są przeprowadzane na początku zatrudnienia, a okresowe cyklicznie lub zgodnie z wymogami prawnymi.

Nadzór nad terminowym wykonywaniem szkoleń BHP obejmuje kontrolę i monitorowanie, czy pracownicy przeszli wszystkie wymagane szkolenia w wyznaczonych terminach, zgodnie z przepisami prawa. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad BHP dbają o regularność, przestrzeganie harmonogramów szkoleń oraz zapewnienie, że pracownicy posiadają aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!