Szkolenia

Nasza praca

Szkolenia to proces edukacyjny mający na celu przekazanie wiedzy, umiejętności lub rozwoju kompetencji w określonej dziedzinie albo temacie. Nasze szkolenia służą zarówno doskonaleniu zawodowemu, jak i osobistemu.

Jak możemy Ci pomóc

W ramach świadczonych usług wykonujemy następujące czynności:

Szkolenia wstępne i okresowe BHP oraz nadzór nad ich terminowym wykonywaniem

Szkolenia wstępne i okresowe BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) to proces edukacyjny, który ma na celu zapewnienie pracownikom wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Szkolenia wstępne są przeprowadzane na początku zatrudnienia, a okresowe cyklicznie lub zgodnie z wymogami prawnymi.

Nadzór nad terminowym wykonywaniem szkoleń BHP obejmuje kontrolę i monitorowanie, czy pracownicy przeszli wszystkie wymagane szkolenia w wyznaczonych terminach, zgodnie z przepisami prawa. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad BHP dbają o regularność, przestrzeganie harmonogramów szkoleń oraz zapewnienie, że pracownicy posiadają aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach świadczonych usług oferujemy szkolenia prowadzone przez Macieja Goszczyńskiego

.

Wdrożenie procesów i Procedury Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML – Anty Money Laundering) – dedykowana Biurom Rachunkowym

1 marca 2018 roku Ustawodawca uchwalił ustawę o Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu z 1 marca 2018 r, która nakłada na podmioty obowiązane (Biura Rachunkowe, Doradcy Podatkowi, Radcy Prawni, Adwokaci i inni) obowiązek wdrożenia procedur i standardów zapewniających przestrzeganie w/w ustawy.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

Realizujemy:

Wdrożenie Procesów i Procedur Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML – Anty Money Laundering)

W skład wdrożenia wchodzą następujące procesy:

  1. Szkolenie Twojego Zespołu z zakresu polityki AML – zakończone certyfikatem.
  2. Napisanie i wdrożenie procedury AML dostosowanej do Twojej Firmy.
  3. Wspólne opracowanie kilku rodzajów klientów plus rekomendacje tworzenia dokumentacji.
  4. Przekazanie dokumentacji wdrożeniowej.
  5. Wydanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie procesów AML.
  6. Wsparcie w zakresie procesów AML przez pierwsze 6 miesięcy.
   • Aktualizacja procedur
   • Aktualizacja szkoleń
   • Doradztwo AML
  7. Audyt diagnostyczny prawidłowego wdrożenia AML – (6 miesięcy po szkoleniu i wdrożeniu).
Cena:
1900,00 zł netto – wdrożenie AML w instytucji obowiązanej zatrudniającej do 10 osób (w cenę wdrożenia jest wliczone przekazanie dokumentacji wdrożeniowej oraz wykonanie jednego audytu diagnostycznego 6 miesięcy po wdrożeniu).

3500,00 zł netto – wdrożenie AML w instytucji obowiązanej zatrudniającej do 20 osób (w cenę wdrożenia jest wliczone przekazanie dokumentacji wdrożeniowej oraz wykonanie jednego audytu diagnostycznego 6 miesięcy po wdrożeniu).

Wycena indywidualna – wdrożenie AML w instytucji obowiązanej zatrudniającej powyżej 20 osób (w cenę wdrożenia jest wliczone przekazanie dokumentacji wdrożeniowej oraz wykonanie jednego audytu diagnostycznego 6 miesięcy po wdrożeniu).

Do ceny wdrożenia należy doliczyć podatek VAT oraz koszt dojazdu Inspektora AML – (0,35zł/km).

Formalności i zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonać w Biurze Rachunkowym WhiteTax Sp. z o.o. lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: szkolenia@whitetax.pl

Audyt ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
Audyt ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – pakiet podstawowy.
 • Chcesz się upewnić, że Twoja organizacja spełnia wytyczne rozporządzenia RODO?
 • Chcesz uniknąć dotkliwych kar za naruszenie zasad RODO?
 • Potrzebujesz wsparcia, albo doskonalenia w zakresie optymalizacji procesów związanych w ochroną danych osobowych w Twojej firmie?
Zapraszamy do skorzystania z oferty Audytu RODO – pakiet podstawowy.

Pakiet zawiera:
 • jedna audytorska wizyta w siedzibie firmy,
 • przedstawienie raportu po audytowego zarządowi spółki i omówienie wytycznych dotyczących wdrożenia RODO,
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
Cena:
Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety RODO przez Klienta.Audyt ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – pakiet rozszerzony.
 • Chcesz się upewnić, że Twoja organizacja spełnia wytyczne rozporządzenia RODO?
 • Chcesz uniknąć dotkliwych kar za naruszenie zasad RODO?
 • Potrzebujesz wsparcia, albo doskonalenia w zakresie optymalizacji procesów związanych w ochroną danych osobowych w Twojej firmie?
Zapraszamy do skorzystania z oferty Audytu RODO – pakiet rozszerzony.

Pakiet zawiera:
 • wewnętrzny audyt pełny,
 • przedstawienie raportu po audytowego zarządowi spółki i omówienie wytycznych dotyczących wdrożenia RODO,
 • rekomendacje po audytowe,
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych ,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • inwentaryzacja zasobów,
 • proces wdrożenia po przeprowadzonym audycie – w zależności od jego wyników – wprowadzenie w życie konieczne zmiany,
 • przygotowanie rejestru czynności przetwarzania,
 • przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zasad przetwarzania danych oraz obowiązku zgłoszenia naruszeń ochrony danych w ciągu 72 godzin,
 • działaniach w zakresie legalności przetwarzania danych osobowych,
 • weryfikacja i testowanie- roczna opieka Inspektora.
Cena:
Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety RODO przez Klienta.
Indywidualny Program Rozwojowy
Czym jest IPR (Indywidualny Program Rozwojowy)?

IPR polega na zdiagnozowaniu potrzeb w zakresie zarządzania, budowania konsekwencji, skuteczności i efektywności biznesowej i dopasowaniu do tego procesu szkoleniowego, który pozwoli rozwinąć Uczestnikowi te kompetencje.

Dlaczego warto wybrać IPR?
 • To wysoce zindywidualizowany proces oparty o bliską, niezwykle intensywną relację trenera-coacha, który 100% uwagi poświęca na rozwój uczestnika programu.
 • To zaprojektowane doświadczenie rozwojowe pod potrzeby konkretnego menedżera i cel biznesowy, jaki przed jakim ten stoi.
 • To ciągły, wysoce spersonalizowany i ciągły feedback ze strony trenera-coacha.
 • To dopasowanie czasu trwania, interwałów pracy do grafiku menedżera.
 • Metody pracy: (shadowing, feedback, sesje szkoleniowe, zadania rozwojowe, intensywna relacja osobista).
Jak pracujemy?
 • Proces IPR zaczynamy od wywiadu z uczestnikiem oraz ankiety kompetencji managerskich. Zajmie nam to około 2h.
 • Następnie na tej podstawie piszemy IPR uczestnika, gdzie ustalamy program, obszary i tematy, którymi będziemy się zajmować.
 • Potem ustalamy grafik spotkań – widzimy się 2/3 razy w miesiącu (nie częściej niż 10 dni) i pracujemy na „żywym organizmie” – czyli problemy uczestnika, jego case, firmowe projekty, tematy, które „nie leżą” a uczestnik chce mieć nad nimi kontrolę (interpersonalnie, zarządczo, biznesowo).
 • Pracujemy na 4 obszarach: Zespół/Klient/Finanse/Efektywność i w ten sposób budujemy rozwój.
 • IPR trwa minimum pół roku (min.72h), maksimum rok (maks.144h) – jest zakończony bilansem IPR, na którym omówimy sobie cały projekt. Jest to najlepsza forma rozwoju kompetencji, bo dopasowana do indywidualnych, spersonalizowanych potrzeb uczestnika w środowisku biznesu i otoczenia, w którym on sam funkcjonuje.
Metody prowadzenia zajęć:
Mini-wykłady, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, na metaforze i mapie myśli, feedback, FUKO, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:
Celem IPR jest znacząca poprawa umiejętności związanych z codziennymi zadaniami uczestnika. IPR jest indywidualnie dopasowany do potrzeb rozwojowych i rozpisany na etapy/moduły odpowiednie dla osoby biorącej w niej udział.

Adresaci:
Osoby chcące podnieść swoje kompetencje poprzez unikalny program rozwoju interpersonalnego.

Świadectwo kwalifikacyjne IPR:
Zaświadczenie uczestnictwa w IPR wystawiane przez Concepcion Sp. z o.o.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w Biurze Rachunkowym WhiteTax Sp. z o.o. lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: szkolenia@whitetax.pl
- moduły szkoleniowe (Harmonogram, czas trwania IPR, czas trwania poszczególnych modułów/spotkań - ustalamy przed rozpoczęciem całego procesu.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: do ustalenia
- miejsce – do ustalenia
- tryb dzienny Face 2 Face (F2F) lub on-line - do ustalenia – (pierwsze spotkanie jest zawsze F2F, kolejne ustalamy indywidualnie.)

Cena:
- 300,00 zł netto za godzinę IPR.
- W cenę nie jest wliczony koszt dojazdu (stawka 0,35zł/km).
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Program:
 1. Wstęp do twórczego rozwiązywania problemów: • myślenie analityczne a twórcze - którą drogę do rozwiązania wybrać? • problem jako wyzwanie, • dostrzeganie związków i myślenie przyczynowo skutkowe, • praca z "problemem" -case study.
 2. Proces identyfikacji przyczyn i definiowanie problemu: • proces analizy problemu - znalezienie rzeczywistego problemu kluczem do jego rozwiązania, porządkowanie informacji, • pięciokrotne pytanie „Dlaczego"-case study.
 3. Laboratorium metod użytecznych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji -case study.
 4. Poza schematem - przełamywanie rutyny w codziennych działaniach: • świeżość umysłu w podejściu do nowych zadań, wyzwań i podejmowaniu decyzji, • aktywność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności- inspiracje.
 5. Otwieraj drzwi na nowe sposoby - rozwiązywanie problemów i podejmowania decyzji w dzisiejszym biznesie.
 6. Metody grupowego i indywidualnego generowania rozwiązań: • technika Toshio Okuno - case study, • kilka „zabaw" z problemem, • pytania ukierunkowane na rozwiązanie, • analiza kosztów i korzyści dla podjętych decyzji, • ocena możliwości wprowadzenia rozwiązania.
 7. Trafne podejmowanie decyzji: • ścieżki i procesy decyzyjne, • przeszkody podejmowania decyzji i tolerancja niepewności, • najważniejsze reguły decydowania, • przewidywanie możliwych ryzyk przy podejmowaniu decyzji.
 8. Zarządzanie procesem realizacji decyzji: • wyznaczanie realizatorów i ustalenie środków na realizację decyzji, • realizacja złożonych decyzji - ścieżka krytyczna, diagram Gantta; • plan B na wypadek zagrożenia realizacji decyzji, • zapobieganie oporowi realizacji decyzji.
 9. Scenariusze na przyszłość i twórcze zamknięcie szkolenia.
Metody prowadzenia zajęć:
Wykłady, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, na metaforze i mapie myśli, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:
Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom praktycznego narzędzia do kreatywnego oraz innowacyjnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Poznanie zasady innowacyjnego rozwiązywania problemów. Poznanie barier twórczego i kreatywnego myślenia i techniki zapobiegania im.
Poznanie wiedzy na temat twórczego myślenia i działania oraz poznanie ich mechanizmów i uwarunkowań. Poszerzenie możliwości własnych oraz zespołu w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów. Podczas treningu uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń rozwijających zdolności kreatywnego myślenia, dokonywania efektywnej oceny pomysłów oraz przełamujących blokady obniżające poziom kreatywności. Ćwiczenia pozwalają uczestnikom na generowanie nowych pomysłów w bezpiecznym środowisku.

Adresaci:
Trening kreatywnego rozwiązywania problemów skierowany jest do osób, które w swojej pracy poszukują nowych, sprawdzonych, wychodzących poza schematy rozwiązań dla problemów biznesowych. Przejście procesu kreatywnego rozwiązywania problemów pozwoli uczestnikom na nowo spojrzeć na problemy, z którymi na co dzień spotykają się w swojej pracy. Zainspiruje do wykorzystania nowych metod i narzędzi w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji. Oprócz walorów związanych z rozwinięciem kreatywnego potencjału pracowników, trening pozwala również na lepszą integrację zespołu i lepsze poznanie się uczestników.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Concepcion Sp. z o.o.
Formalności i zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać w Biurze Rachunkowym WhiteTax Sp. z o.o. lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: szkolenia@whitetax.pl

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8 - dzienny – do ustalenia
- miejsce wskazane przez zleceniodawcę – do ustalenia

Inne:
- Dokładny harmonogram szkolenia zostanie przygotowany po uprzednim wypełnieniu ankiet przez uczestników.

Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
Szkolenie negocjacyjno-sprzedażowe
Oferta szkolenia negocjacyjno-sprzedażowego.

Propozycja programu:
 1. Psychologia sprzedaży: • postawa i przekonania • analiza transakcyjna, a sprzedaż.
 2. Etapy procesu sprzedaży i pułapki, w które wpada handlowiec: • problemy w sprzedaży • trudne zagrywki klienta.
 3. Typologia klienta – socjotechniki sprzedaży.
 4. Zarządzanie spotkaniem handlowym – kontraktowanie spotkania.
 5. Poszukiwanie informacji poprzez taktyki zadawania pytań i proaktywne słuchanie.
 6. Angażowanie klienta w proces sprzedaży i budowanie jego odpowiedzialności – przeprowadzanie rozmów handlowych.
 7. Umiejętne reagowanie na sytuację handlową: • klient wprowadza cię w błąd – nie daj się zwieść • przyszłość sprowadź do teraźniejszości • co niezadowoleni klienci mówią, robią i czego oczekują • przekształcanie klientów „terrorystów” w partnerów.
 8. Negocjacje w sprzedaży. • Cechy i umiejętności dobrego negocjatora. • Techniki wpływu społecznego. • Siła i aspiracje negocjatora. • Skuteczna argumentacja. • Metody argumentacji cenowej. • Techniki negocjacyjne. • Sztuka ustępowania. • Sposoby formułowania krytyki. • Taktyki przełamywania impasu. • Przebieg procesu negocjacyjnego.
 9. Rola follow up w sprzedaży.
 10. Sposoby zamykania sprzedaży.
Metody prowadzenia zajęć:
Mini-wykłady, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, na metaforze i mapie myśli, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia profesjonalnej i skutecznej rozmowy handlowej z wykorzystaniem psychologii i właściwych strategii sprzedaży oraz negocjacji. Uczestnicy udoskonalą umiejętności w rozmowach handlowych oraz poznają nowe techniki i taktyki wspierające zdobywanie rzetelnych informacji od klienta.

Adresaci:
Osoby zajmujące się sprzedażą, managerowie sprzedaży.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Concepcion Sp. z o.o.

Formalności i zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać w Biurze Rachunkowym WhiteTax Sp. z o.o. lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: szkolenia@whitetax.pl

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8 - tryb dzienny.
- miejsce – do ustalenia.

Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
Zarządzanie zespołem – Leadership
Program:
 1. Wprowadzenie.
 2. Rola managera w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 3. Budowanie zespołu, procesy grupowe, dynamika grupy.
 4. Komunikacja wewnątrz i zewnątrz grupowa.
 5. Rozwój pracownika w organizacji – teoria Blancharda.
 6. Skuteczne motywowanie członków zespołu.
 7. Definiowanie celów w procesie zarządzania.
 8. Delegowanie zadań.
 9. Działania na rzecz rozwoju kompetencji pracowników.
 10. Monitorowanie i egzekwowanie jakości pracy.
 11. Zarządzenie stresem – case study
 12. Wprowadzenie do zarządzania projektami – case study
 13. Podsumowanie szkolenia.
Metody prowadzenia zajęć:
Wykłady, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, na metaforze i mapie myśli, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:
Szkolenie ma na celu poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem i kierowaniem poszczególnymi pracownikami. Uczestnicy poprzez ćwiczenia praktyczne zdobędą wiedzę dotyczącą rozwoju kompetencji w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów. Doświadczą w jaki sposób skutecznie rozwijać pracowników poprzez wyznaczanie kierunków dla jego rozwoju. Nauczą się rozpoznawać własny typ zachowania w relacjach menadżerskich oraz będą potrafili zidentyfikować potrzeby podwładnych. Uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystywania komunikacji interpersonalnej w sytuacjach menedżerskich. Na zajęciach możliwe będą ćwiczenia praktyczne z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich takich jak zarządzanie procesami i ludźmi, budowanie zespołu, delegowanie zadań i uprawnień, egzekwowanie norm i wartości, prowadzenie rozmowy korygującej, delegowanie zadań, itp.

Adresaci:
Właściciele przedsiębiorstw, managerowie, kierownicy, dyrektorzy, osoby nadzorujące.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Concepcion Sp. z o.o.

Formalności i zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać w Biurze Rachunkowym WhiteTax Sp. z o.o. lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: szkolenia@whitetax.pl

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8 - dzienny – do ustalenia
- miejsce wskazane przez zleceniodawcę – do ustalenia

Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
Skuteczna sprzedaż
 • Skuteczne techniki sprzedaży – warsztaty praktyczne.
 • Techniki i dobre praktyki sprzedażowe.
 • Warsztaty praktyczne – profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż z wykorzystaniem telefonu i nagrań audio.
 • Efektywne prezentacje biznesowe i wystąpienia.
 • Praca z trudnym klientem – warsztaty praktyczne.
 • Skuteczne negocjacje handlowe – warsztaty praktyczne.
 • Warsztaty z zakresu wdrażania standardów obsługi klienta i technik aktywnej sprzedaży.
 • SOK – trening umiejętności obsługi klientów zewnętrznych.
Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
Efektywne zarządzanie firmą
 • Lean Management – Wzrost efektywności firmy – warsztaty praktyczne.
 • Project Management – zarządzanie projektowe w nowoczesnych organizacjach.
 • Zestaw narzędzi doskonalenia organizacji – warsztaty praktyczne.
 • Diagnoza czasu pracy i wdrożenie technik zwiększających jego efektywne wykorzystanie.
 • Świadomość kosztowa w procesie zarządzania firmą – warsztaty praktyczne.
 • Controlling i rachunkowość zarządcza.
Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
Przywództwo, motywowanie, zespół
 • Skuteczne przywództwo – warsztaty praktyczne z zarządzania organizacją.
 • Skuteczne motywowanie i przywództwo • Nowoczesne metody budowania zespołu.
 • Ewolucyjny model zarządzania Herseya i Blancharda • Skuteczna komunikacja – efektywny zespół – warsztaty praktyczne.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.
 • Zarządzanie sytuacyjne.
 • Coaching w procesie zarządzania zespołem.
Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
Strategia Rozwoju Przedsiębiorstwa
Strategia firmy w praktyce. Warsztaty strategiczne dla zarządzających przedsiębiorstwem.

Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
Rozwój osobisty
 • PPB Management (Personal Private Brand) – Zarządzenie Twoją marką osobistą.
 • Inteligencja emocjonalna w relacjach biznesowych.
 • Zarządzanie sobą w czasie – efektywność osobista - warsztaty praktyczne.
 • Stress Management – zarządzanie energią osobistą w sytuacji stresu i kryzysu.
Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
IPR – Indywidualny Program Rozwojowy
 • To wysoce zindywidualizowany proces oparty o bliską, niezwykle intensywną relację trenera-coacha, który 100% uwagi poświęca na rozwój uczestnika programu.
 • To zaprojektowane doświadczenie rozwojowe pod potrzeby konkretnego menedżera i cel biznesowy, jaki przed jakim ten stoi.
 • To ciągły, wysoce spersonalizowany i ciągły feedback ze strony trenera-coacha.
 • To dopasowanie czasu trwania, interwałów pracy do grafiku menedżera.
 • Metody pracy: (shadowing, feedback, sesje szkoleniowe, zadania rozwojowe, intensywna relacja osobista).
Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Skuteczna rekrutacja.
 • Efektywny proces rekrutacyjny w organizacji
Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.
Skuteczny marketing
 • Wykorzystanie automatyzacji marketingu w rozwoju sprzedaży firmy.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych i innych kanałów internetowych w sprzedaży i marketingu.
 • Doradztwo w obszarze promocji sklepu internetowego.
 • Marketing strategiczny w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
Cena usługi będzie podana po uprzednim uzupełnieniu ankiety przez Klienta.

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!